News Releases

Newsletter archive

Hasičský záchranný sbor ČR představí v rámci FFF vybavení a schopnosti

31-05-2018

Představitelé HZS ČR se opět aktivně zapojí do programu FFF. Kromě odborných konferencí se představí v rámci statických i dynamických ukázek.
 
HZS ČR

Ukázka vozidla TACHP a jeho použití

Technický automobil chemický v provedení vozidla chemického, radiačního a biologického průzkumu (dále jen „TACHP“), je majetkem SSHR v péči HZS krajů a GŘ HZS ČR. TACHP je udržován v okamžité pohotovosti a je určen pro provádění zásahů chemickými laboratořemi HZS ČR při mimořádných událostech s výskytem nebezpečných látek, krizových stavech a pro účely ochrany obyvatelstva. 
 
Vozidlo je postaveno na podvozku Mercedes Benz Vario 816D ve skříňovém provedení, kde je zadní část rozdělena na laboratorní čistou a úložnou vzorkovací – špinavou. Oba prostory jsou propojeny přes digestoř, která umožňuje podávání vzorků ze špinavé části. TACHP je vybaveno sadou vybavení pro odběr všech typů matric (plyny, kapaliny i pevné látky). 
 
Vybavení vozidla umožňuje komplexní průzkum radiační situace (georeferencovaný monitoring s online přenosem dat), měření α,β a γ záření (dozimetry, radiometry a měřiče kontaminace), analýzu vzorků na elektricky chlazeném gamaspektrometru Falcon 5000N nebo RadEye HEC. Vozidlo disponuje obalovým souborem pro bezpečný převoz radioaktivních látek do ekvivalentu 1TBq 137-Cs. 
 
V chemické oblasti jsou pro průzkum využity jednoduché přístroje pro analýzu základních rizikových látek (elektrochemické senzory), PID, ramanův a FTIR spektrometr FirstDefender, rentgenfluerescenční spektrometr, plynové spektrometry Gasmet nebo mobilní GC-MS, či vícesenzorový GDA 2. Při zhodnocení vozidla byly do výbavy zahrnuty prostředky biologického průzkumu Biocheck, MiPROTECT® a vzorkovač biologického aerosolu FLIR FIDO B1 (Biocapture).
 
   

Ukázka využití 3D laserového stacionárního skeneru typu FOCUS X130

Skenery tohoto typu, které jsou běžně používány ve stavebnictví, archeologii, geodézii či dalších průmyslových odvětvích. Mají však i široké možnosti uplatnění i v Hasičském záchranném sboru České republiky a to jak v rámci státního požárního dozoru, tak i při řešení konkrétních mimořádných událostí a při přípravě jednotlivých zásahů.
 
Laserový skenovací systém má nezastupitelné místo při zjišťování příčin vzniku požárů. Výhodou tohoto systému je přesné zadokumentování místa události (požářiště) a vytvoření 3D digitalizaci tohoto místa. Zároveň je možné provádět měření ploch a kubatur. Vyšetřovatel požárů tímto získá přesné 2D plánky s měřítkem, ortogonální pohledy, 2D řezy a půdorysné pohledy.
 

Ukázky prezentace aplikovaných studií 

Členitý objekt – byl vybrán z hlediska dokumentace a tvorby topografické dokumentace složitý a členitý objekt opuštěné dětské polikliniky, kde v posledních měsících došlo k několika požárům na různých místech. V konkrétním případě bylo nasnímáno celkem 20 skenů v exteriéru a 48 skenů v interiéru budovy, kde se nachází několik nesouvisejících míst požárů.
 
Praktické výstupy ze získaných dat pro forenzní účely během zjištění příčin vzniku požárů. Byla ověřena možnost využití získaných dat pro zpracování požárně technické expertizy. Výstupem jsou řezy, půdorysy a pohledy. Kdykoliv a kýmkoliv lze následně, i po ukončení zpracování expertizy, provádět dodatečná měření, neboť plánky jsou zpracovány v pravoúhlém měřítku a opatřeny měřící stupnicí.
 
Využitelnost při provádění stavební prevence a kontrolní činnosti. Při výkonu státního požárního dozoru formou kontrolní činnosti se zjišťuje, zda právnická osoba dodržela podmínky vztahující se ke skladování volných skladů sena a slámy, resp. souvislých stohů. Obdobným způsobem se mohou skenovat a modelovat přepravní a skladovací obaly např. v chemickém průmyslu. 
 
Využití v oblasti simulací – lze určit jakou požární technikou je možné použít v místě události a jakou ne, tedy ověřovat vhodnost navržených míst či nástupních ploch pro požární techniku.